Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

Objecte:

Establir tota una sèrie de mesures en relació amb els habitatges sotmesos a processos d'execució hipotecària, com són:

- sotmetre al dret de tanteig i retracte a favor de l'Administració de la Generalitat les transmissions d'habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, en el conjunt de tots i cada un dels municipis considerats com de demanda residencial forta i acreditada pel PTSH o, si no, pel Pla per al dret a l'habitatge.

- tipificar una nova infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, consistent en la no-execució de les obres necessàries per al compliment dels requisits d'habitabilitat exigits als habitatges provinents d'execucions hipotecàries o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. Aquesta mesura serà efectiva a partir dels 6 mesos següents a l'entrada en vigor del Decret llei, temps suficient per tal que els propietaris puguin realitzar aquestes obres.

- el deure de comunicar a la Generalitat els habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària, tant si l'habitatge està buit com si l'habitatge està ocupat sense títol habilitant. Les dades sobre aquests habitatges s'integren en el Registre d'habitatges buits i d'habitatges sense títol habilitant, que es crea mitjançant el Decret llei i del qual n'és responsable l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

- establir com a nou instrument en favor de l'Administració, l'expropiació temporal de l'usdefruit, per tal de poder forçar l'execució de les obres de rehabilitació necessàries en aquests habitatges per tal que compleixin les condicions i els requisits d'habitabilitat i no restin fora d'opció de ser ocupats, quan es trobin en un municipi considerat de demanda residencial forta i acreditada.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial, llevat de l'article 3  que entrarà en vuigor al cap de sis mesos des que es publiqui.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6839, de 26 de març de 2015.