Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Objecte: Aquest Reial decret té per objecte desenvolupar la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en referència a avaluació i gestió del soroll ambiental, establint un marc bàsic destinat a evitar, prevenir o reduir amb caràcter prioritari els efectes nocius, incloent les molèsties, de l'exposició al soroll ambiental i completar la incorporació al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. Es disposen una sèrie d'obligacions a les administracions competents, d'acord amb l'establert a l'article 4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre. Aquest Reial decret té caràcter de legislació bàsica

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2005.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)