Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 378/2006, de 10 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials

Objecte: Aquest Decret refon en un text únic totes les disposicions que incideixen en l'aplicació de la Llei i dels instruments que se'n deriven, superant la dispersió preexistent.

El capítol tercer fa específica referència a l'exercici pels ens locals de la seva facultat de programar el desenvolupament comercial del municipi. En aquest sentit es regulen els continguts mínims dels programes d'orientació dels equipaments comercials (POEC), el procediment per elaborar-los i aprovar-los així com les seves particularitats quan eventualment poden incidir en la delimitació de la trama urbana consolidada o en la modificació del PTSEC per a un municipi.

Publicació oficial: DOGC núm. 4740, de 17 d'octubre de 2006.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)