Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Descripció:

Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions  d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Objecte:

Definir el principi de prudència financera aplicable a les operacions financeres de les comunitats autònomes i entitats locals, així com atorgar un tractament particular, sense perjudici de l'exigència de compliment de la condició de cost màxim, requerit per a totes les operacions d'endeutament de les CCAA i EELL, per tal de facilitar l'accés de les administracions territorials al finançament dels organismes multilaterals de finançament, tenint en compte les seves condicions financeres especialment favorables.


Data d'entrada en vigor:

La present Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE Núm. 160, de 6 de juliol de 2017.


Observacions:

Aquesta Resolució deroga la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.