Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional

Descripció:

Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.


Objecte:

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l'any 2018 es prorroga per 2019 l'aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pel que s'haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En el cas que un projecte d'inversió no pugui executar-se íntegrament en 2019, la part restant de la despesa autoritzada en 2019 es podrà comprometre i reconèixer en l'exercici 2020, finançant-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019 que quedarà afectat a aquesta fi per aquest import restant i la Corporació Local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 77, de 30 de març de 2019.


Observacions:

En data 10 d'abril de 2019, es publica al BOE l'acord de convalidació del Reial decret-llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la destinació del superàvit  de  comunitats  autònomes  i  de les    entitats  locals  per a inversions  financerament  sostenibles i s'adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les  entitats  locals  amb  habilitació de caràcter nacional.