Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: L'aplicatiu per a la per a la inscripció en el Registre Electrònic de Convenis entre Comunitats Autònomes i Entitats Locals, regulat pel RDL 17/2014, de 26 de desembre, ja està disponible a l'Oficina Virtual del MINHAP

Objecte:

L'article 55 del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i ens locals i altres de caràcter econòmic, crea el Registre electrònic de convenis suscrits entre comunitats autònomes i ens locals, el qual s'organitzarà, com a mínim en 2 seccions: la secció de convenis en matèria de despesa social i la secció d'altres convenis.

La inscripció dels convenis vigents es regula per la DA 2a del RDL 17/2014, la qual estableix:

El interventor de la Entidad Local, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, solicitará la inscripción de los convenios en materia de gasto social, en el Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que se encuentren vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Su falta de inscripción tendrá las consecuencias previstas en el artículo 55.3.
La inscripción del resto de los convenios se solicitará en el plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.