Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

La Disposició final 1ª del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix que resten ratificades totes les disposicions i mesures adoptades fins el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret per les autoritats competents de les comunitats autònmes i dels ens locals amb ocasió del coronavirus COVID-19, que segueixen vigents i produeixen els efectes previstos en elles, sempre que siguin compatibles amb el Reial decret 463/2020.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, que va ser el 14 de març de 2020, totes les disposicions i mesures que en endavant s'adoptin han d'estar coordinades i amb unitat de decisió. Per aquest motiu:

- Segons l'apartat segon de l'Ordre, des de la seva entrada en vigor, totes les disposicions i mesures de contenció del coronavirus COVID-19 que siguin competència de les entitats locals s'han d'adoptar per l'autoritat de la Comunitat Autònoma corresponent, d'ofici o a petició motivada de les autoritats locals, i com a mínim en relació amb els següents àmbits:

  • Limitacions a la llibertat de circulació de persones
  • Establiments, equipaments i activitats l'apertura al públic dels quals s'hagués suspés o condicionat.
  • Assegurament de l'abastament de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

- Per comprovar la compatibilitat de les disposicions/mesures ja adoptades per les entitats locals, abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, s'estableix en l'apartat tercer l'obligació de les Comunitats Autònomes, en el termini de tres dies, de comunicar-les al Ministeri de Sanitat.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE. 


Publicació oficial:

BOE núm. 68, de 15 de març de 2020.