Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum del present Reial decret el qual podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Objecte: Adequar els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada a les importants novetats incorporades per la reforma laboral al Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Pel que fa a l'afectació d'aquest Reial decret al personal de les administracions públiques:

- el Títol III regula les Normes específiques dels procediments d'acomiadament col·lectiu del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic.

- la Disposició addicional tercera regula la Suspensió del contracte de treball i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el sector públic.

Data que entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 261, de 30 d'octubre de 2012.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).