Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (text consolidat)

 

(versió consolidada a 21.12.2013)

  

Objecte: L'objecte de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera és l'establiment dels principis rectors, que vinculen a tots els poders públics, als quals haurà d'adequar-se la política pressupostària del sector públic orientada a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, com a garantia del creixement econòmic sostingut i la creació d'ocupació, en desenvolupament de l'article 135 de la Constitució Espanyola.

Així mateix, s'estableixen:

  • Els procediments necessaris per a l'aplicació efectiva dels principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, en els quals es garanteix la participació dels òrgans de coordinació institucional entre les Administracions Públiques en matèria de política fiscal i financera.
  • Els límits de dèficit i deute, els supòsits excepcionals en què poden superar-se i els mecanismes de correcció de les desviacions.
  • Els instruments per fer efectiva la responsabilitat de cada Administració Pública en cas d'incompliment, en desenvolupament de l'article 135 de la Constitució Espanyola i en el marc de la normativa europea.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació: BOE núm. 103, de 30 d'abril de 2012.

 

(Podeu trobar la Llei orgànica com a URL adjunta a la zona d'informació annexa. La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum que podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

Paraules clau: LOEPSF, LO 2/2012, Ley estabilidad.