Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: Resolució TSF/3348/2020, d'11 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – SINGULARS LÍNIA 2) (ref. BDNS 540327)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2021, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars previstes a l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 de 8 d'agost), modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre (DOGC núm. 8023 de 13 de desembre).


Beneficiaris:

  • Les empreses, així definides en el dret mercantil
  • Persones físiques empresàries
  • Les entitats i institucions sense afany de lucre detallades a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
  • Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
  • En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • Organitzacions sindicals i patronals.
  • Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
  • Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el 2 de gener de 2021 finalitzarà el 16 d'agost de 2021, ambdós inclosos.


Data publicació:

DOGC núm. 8301, de 22 de març de 2020.


Òrgan gestor:

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA