Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Objecte:

Els objectius d'aquesta llei, recollits a l'article 1, són contribuir al creixement i a la creació d'ocupació, a la mobilitat laboral i al progrés social, per mitjà d'una estratègia coordinada per a potenciar una mà d'obra qualificada, formada i adaptable als mercats laborals, amb capacitat de resposta al canvi econòmic.

Així mateix, la Llei pretén contribuir a l'ocupabilitat de les persones, i garantir-ne el dret subjectiu a disposar de serveis d'orientació, formació i intermediació laboral, i també estructurar un servei públic de qualitat amb els recursos humans i materials necessaris i amb un desplegament territorial adaptat a les necessitats de cada territori.

En concret, pel que fa referència als ens locals, aquesta Llei té per objecte integrar els serveis locals d'ocupació, per llur condició d'Administració pública, dins l'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i fer-los participar en el finançament de les polítiques públiques d'ocupació.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6914, del 16 de juliol de 2015.


Observacions:

Les disposicions d'aquesta Llei més rellevants pel que fa als ens locals són:

- Article 14.a): en virtut del qual les administracions locals passen a formar part del Sistema d'Ocupació de Catalunya.

- L'article 15, relatiu a la concertació territorial, preveu que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya hagi de promoure la concertació territorial amb, entre d'altres, les administracions locals. Així mateix, estableix que, per norma general, l'àmbit territorial de referència serà la comarca. No obstant l'anterior, aquells municipis de més de 50.000 habitants podran concertar directament amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

- L'article 21, per la seva banda, estableix les obligacions de les entitats que formen part del sistema d'ocupació de Catalunya. 

- Pel que fa a la composició del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'apartat g) de l'article 29 preveu que sis vocals hagin de ser proposats per les entitats representatives de les administracions locals.

- L'article 32, relatiu a la composició dels consells territorials (entesos com els òrgans de participació del territori),  estableix que les entitiats representatives de les administracions locals hauran de tenir una representació.

- Finalment, aquesta Llei deroga la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya.