Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

Objecte:

Aquesta llei conté un conjunt de mesures, tant fiscals i financeres com administratives, unes de caràcter purament executiu i altres de caràcter normatiu, referides a diferents àrees d'activitat que, amb vocació de permanència en el temps, contribueixen a la consecució de determinats objectius d'orientació pluriennal perseguits per la Generalitat mitjançant l'execució pressupostària.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC,llevat de:

a) Els capítols V, VI, VII i VIII del títol I de la part primera, relatius a l'impost sobre grans establiments comercials; a l'impost sobre les estades en establiments turístics; a l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, i a l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, que entren en vigor el primer dia del trimestre següent a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

b) El capítol IX del títol I de la part primera, relatiu a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, el qual és exigible a partir de 1'1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què és exigible a partir de l'1 de gener de 2019.

c) Els apartats 4 i 5 afegits a l'article 37 del text refós de la Llei de patrimoni, que són aplicables en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei present.

d) La modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, que és aplicable a partir de l'aprovació de la disposició reglamentària corresponent.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7340, de 30 de març de 2017.


Observacions:

Al DOGC núm. 7415, de 19 de juliol de 2017, s'ha publicat una correcció d'errades a la present Llei 5/2017, la qual trobareu com a enllaç relacionat.

La Unitat de Secretaria Intervenció Municpal ha elaborat un resum de la present llei amb els aspectes més rellevants per al món local, el qual podeu trobar com a document adjunt.