Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Descripció:

Resolució de 8 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Objecte:

La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera,  per la qual es  defineix  el  principi  de  prudència  financera  aplicable  a les  operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, estableix en el seu apartat tercer que"el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent comissions i altres despeses, excepte les comissions citades en l'annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons l'establert en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Les Comunitats Autònomes i entitats locals que comptin amb eines de valoració pròpies o un assessorament extern independent podran determinar en el moment de l'operació el cost de finançament del Tresor sobre la base de la metodologia continguda en l'annex 2 d'aquesta Resolució. La resta d'Administracions, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a  cada termini  mitjà,  empraran  la taula    de tipus  fixos  o  els  diferencials  màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Direcció general    del  Tesoro  i  Política  Financera.  Els  costos  màxims  publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos. Conforme a aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1".

Així, la Resolució de 8 de març de 2019, de la Direcció general del Tesoro i Política Financera  té per objecte actualitzar l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals en quant als tipus d'interès fixos i diferencials del cost de finançament de l'Estat.