Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se modifica y actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Descripció:

Resolució de 9 de juliol de 2019, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es modifica i actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte l'actualització dels tipus d'interès fixos i diferencials del cost de finançament de l'Estat a l'efecte de compliment de l'Annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.