Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores, previstes als apartats a) b) i c) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

El procediment de concessió de les subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores és el de concurrència no competitiva d'acord amb el que s'estableix a la base 14.1.1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7677 de 2.8.2018).


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que compleixin els requisits establerts a la base 4 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.

Per a la realització d'aquest programa hi ha dues línies de subvencions, una per les entitats promotores i una altra per les entitats que contracten les persones participants.

Línia 1. Entitats promotores.

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions per a les actuacions indicades en els apartats a) b) i c) de la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, les entitats que a continuació es detallen.

a) Les següents entitats locals:

1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 40.000 habitants en la demarcació de Barcelona, de més de 30.000 habitants a Tarragona, de més de 25.000 habitants en la demarcació de Girona i de més de 20.000 habitants en les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre.

2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i
competències en polítiques actives d'ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

3. Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbitn territorial que no coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 40.000 habitants a les demarcacions de Barcelona i Girona, més de 30.000 habitants a Tarragona, més de20.000 habitants a les Terres de l'Ebre i més de 12.000 habitants a la demarcació de Lleida, i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

b) Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l'àmbit territorial de
Catalunya, d'acord amb el que disposen la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut els Treballadors i l'article 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, respectivament. Aquestes entitats hauran de presentar una única sol·licitud de subvenció que abasti un àmbit territorial d'actuació pluriprovincial.

Les entitats associades o vinculades a les entitats beneficiàries previstes a l'apartat b) d'aquesta base podran executar la totalitat o una part de les actuacions del projecte en nom i per compte de l'organització empresarial i sindical promotora, sempre i quan es faci constar a la sol·licitud de subvenció. Aquestes entitats tindran la consideració d'entitats beneficiàries, d'acord amb el que estableix l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per aquest motiu la justificació econòmica inclourà la justificació de les despeses tant de l'entitat promotora com de les entitats associades o vinculades.

Als efectes d'aquesta Ordre de bases, qualsevol referència a entitat promotora farà remissió a les entitats beneficiàries el punt 3.2. d'aquesta base.

Línia 2. Entitats contractants.

Per a la realització de l'actuació d'experiència professional mitjançant un contracte laboral prevista a l'apartat d) de la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En aquest sentit, les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus. Aquest conveni no implicarà l'atorgament de la subvenció a les entitats contractants, que d'acord amb la base 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre correspon al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

No podran ser beneficaries de les subvencions previstes en aquesta Ordre les empreses de treball temporal, els centres especials de treball i les empreses d'inserció.

Als efectes d'aquesta Ordre de bases, qualsevol referència a entitat contractant farà remissió a les entitats beneficiàries que es preveuen en el punt 3.3 d'aquesta base.

La resolució de convocatòria indicarà la data de referència que s'ha tingut en compte per determinar el nombre d'habitants dels municipis i les entitats que podran ser beneficiàries.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d'abril de 2020 i finalitzarà el 30 d'abril de 2020, ambdós inclosos


Data publicació:

DOGC núm. 8030, de 24 de desembre 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.