Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491476)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (CLT063).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del 6 de febrer del 2017 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017), modificades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018) i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);

b) L'apartat 2 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019).

c) La normativa general de subvencions.

 


Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions les entitats locals o els ens que en depenen.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de gener al 5 de febrer del 2020.


Data publicació:

DOGC núm. 8045, de 20 de gener de 2020.

 


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.