Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/3627/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (ref. BDNS 491378)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (CLT069).

 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017), modificades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017); del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018), i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de
novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);

b) L'apartat 5 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de desembre de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificat per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 21 de novembre de 2019, publicat mitjançant la Resolució CLT/3302/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019, de 9.12.2019).

c) La normativa general de subvencions.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.

Així mateix, en poden ser beneficiàries, si ho estableixen les respectives bases específiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els següents:

- Administracions públiques i ens públics que en depenen: Han de fer una declaració responsable que s'ha emès un certificat de l'òrgan competent on consta l'aprovació de la realització de l'activitat objecte de l'ajut així com un certificat de la Intervenció en què consta que hi ha crèdit adequat i suficient per fer-se càrrec de l'activitat.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de gener al 5 de febrer del 2020.


Data publicació:

DOGC núm. 8045, de 20 de gener de 2020.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.