Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Objecte: La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, introdueix una sèrie de reformes a l'articulat de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que afecten bàsicament el règim jurídic, la participació ciutadana i la gestió de serveis locals. També afegeix dos nous títols per regular l'organització dels municipis de gran població i per tipificar les infraccions i sancions en determinades matèries.

Data d'entrada en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor l'1 de gener de 2004.

Publicació oficial: BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2003.

  

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a aquesta Llei.)