Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Objecte: Aquesta Llei orgànica reforma determinats articles de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general per tal d'evitar la formació de partits polítics, federacions i coalicions que siguin successores o continuadores de l'activitat d'un partit il·legalitzat o que recolzin la violència terrorista per a evitar, que forma fraudulenta, puguin concórrer a futurs processos electorals i obtenir representació institucional.

Per aconseguir aquest fi es possibilita la impugnació durant la campanya electoral de les esmentades formacions polítiques ampliant tant el termini de presentació del recurs  com el que té el Tribunal Constitucional per la seva resolució.

Per altra banda, i per garantir el correcte funcionament de les entitats locals quan no sigui possible cobrir les vacants generades per defunció, incapacitat o renuncia dels regidors i dels seus suplent i davant la negativa de la ciutadania a ocupar els llocs vacants d'acord amb el sistema actualment previst, es modifica la LOREG per encomanar la gestió ordinària ordinaris d'aquests municipis als òrgans que tinguin atribuïda la competència sobre el règim local de conformitat amb els estatuts d'autonomia de cada comunitat autònoma i les lleis bàsiques de l'Estat.

Data en què entra en vigor:  L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011 .
 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)