Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, que modifica el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Descripció: Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Objecte: La Sentència del Tribunal Suprem, Secció Cinquena de la Sala Tercera, del Contenciós-Administratiu, de 20 de juliol de 2010, ha estimat parcialment un recurs contra el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

En execució de la sentència citada es modifica la taula A de l'annex II del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, establint que en els sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamin, no podran superar-se, en els seus límits, els objectius de qualitat acústica per a soroll aplicables a la resta d'àrees acústiques que confinin amb ells.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2012.

(Trobareu l'enllaç a la publicació a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)