Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

(La Sentència de 8 de febrer de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha anul·lat l'article 10.2.b del present Decret)

 

Objecte: El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal té per objecte desenvolupar l'esmentada Llei orgànica 15/1999, així com les disposicions relatives a l'exercici per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de la potestat sancionadora en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Data en què entra en vigor: Als tres mesos de la publicació íntegra en el BOE.

Publicació oficial: BOE, núm. 17, de 19 de gener de 2008.

 

(Trobareu un enllaç al Reial decret i un resum del mateix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de maig de 2008)