Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria

Objecte: La Directiva 2006/123/CE,  de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, imposa als Estats membres l'obligació d'eliminar totes les traves jurídiques i barreres administratives injustificades per a l'establiment i de prestació de serveis. La seva incorporació a l'ordenament jurídic espanyol ha portat a la modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, i en conseqüència  la reforma dels reglaments que la desenvolupen amb l'objecte d'adequar el seu contingut a les exigències de supressió de tràmits innecessaris i de simplificació de procediments administratius en l'atorgament de les autoritzacions pertinents en matèria de comerç.

Aqueste Reial decret considera venda ambulant o sedentària aquella realitzada per comerciants fora d'un establiment comercial permanent sigui quina sigui la seva periodicitat i el lloc del seu exercici. . Aquesta activitat es podrà realitzar en alguna de la següents modalitats:

  • Venda en mercadillos.
  • Venda en mercats ocasionals o periòdics.
  • Venda en via pública.
  • Venda ambulant en camions-tenda.

Els ajuntaments hauran de determinar la zona d'emplaçament per a l'exercici de la venda d'ambulant, fora de la qual no podrà exercir-se l'activitat comercial. Per a cada emplaçament concret i per cadascuna de les modalitats de venda ambulant s'haurà de sol·licitar una autorització, que serà atorgada per l'ajuntament respectiu.  Respecte a la normativa anterior ,per atorgar aquestes autoritzacions, se suprimeixen els requisits de naturalesa econòmica, entre aquests aquells que supeditaven l'atorgament de l'autorització a la prova de l'existència d'una necessitat econòmica o d'una demanda al mercat, aquells que avaluen els efectes econòmics possibles o reals de l'activitat, o aquells en que es basen  en efectuar una apreciació sobre si l'activitat s'ajusta als objectius de programació econòmica establerts per l'autoritat competent. També es prohibeix la intervenció de competidors en els òrgans encarregats d'informar sobre la concessió o denegació de l'autorització.

Aquest Reial decret deroga la següent normativa:

  • Reial decret 1010/1985, de 5 de juny, pel qual es regula l'exercici de determinades modalitats de venda fora d'un establiment comercial permanent.
  • Totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en aquest Reial decret.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació Oficial: BOE núm. 63. de 13 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010.)