Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Descripció:

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.


Objecte:

Establir i regular les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis del sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques i de la potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats.

La present Llei deroga, les següents disposicions d'interès per al món local:

  •     L'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  •     L'article 110 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
  •     Els articles 12, 13, 14 i 15 i disposició addicional sisena de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
  •     L'article 6.1.f), la disposició addicional tercera, la disposició transitòria segona i la disposició transitòria quarta del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  •     Els articles 37, 38, 39 i 40 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.


Data d'entrada en vigor:

La present Llei entrarà en vigor a l'any de la seva publicació en el BOE.

Excepcions:

1. Entren en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE

-    la disposició final primera, de modificació de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del Patrimoni Nacional
-    la disposició final segona, de modificació del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
-    els punts un a tres de la disposició final cinquena, de modificació de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal
-    la disposició final setena, de modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
-    la disposició final onzena, de modificació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradores.
-    la disposició final desena de modificació de la disposició addicional desena tercera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, sense perjudici que els apartats Un, primer i segon paràgraf; Dos; Tres, paràgrafs primer i segon; Quatre; Cinc, paràgrafs primer a cambra i, Sis, assortiran efectes a partir de l'1 de gener de 2013, i del que es disposa a l'apartat Set.

2. Entren en vigor als vint dies de la seva publicació en el BOE

-    punt quatre de la disposició final cinquena, de modificació de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal,
-    punts un a onze de la disposició final novena, de modificació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
-    la disposició final dotzena, de restitució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques que entraran en vigor

3. Entren en vigor als sis mesos de la seva publicació en el BOE

-    punt dotze de la mateixa disposició final novena, de modificació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre


Publicació oficial:

BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015.


Observacions:

Al BOE núm. 306, de 23 de desembre de 2015 s'ha publicat una correcció d'errades de la present llei, la qual trobareu com a enllaç relacionat.