Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Descripció:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Objecte:

Regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les Administracions Públiques, així com els principis als quals s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.

La present norma deroga les següents disposicions d'interès per al món local:

  •     Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  •     Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
  •      Els articles 4 a 7 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.
  •     Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
  •     Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
  •     Els articles 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, els apartats 1, 2 i 4 de la disposició addicional primera, la disposició addicional tercera, la disposició transitòria primera, la disposició transitòria segona, la disposició transitòria tercera i la disposició transitòria quarta del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.


Data d'entrada en vigor:

La present Llei entrarà en vigor a l'any de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la Llei.


Publicació oficial:

BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015.