Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información

Descripció:

Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels Sistemes d'Informació.

 


Objecte:

Aquesta ITS té per objecte establir les condicions per a la realització de les auditories, ordinàries o extraordinàries, previstes en l'article 34 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regual l'Esquema Nacional de Seguretat. Les auditories han de realitzar-se amb la finalitat de determinar el grau de conformitat amn l'ENS i ha de permetre als seus responsables adoptar les mesures oportunes per esmenar les deficiències detectades i, si escau, possibilitar l'obtenció de la corresponent Certificació de Conformitar.