Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se crea la sede electrónica y el registro electrónico de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Objecte: La present resolució té per objecte la creació de la seu electrònica de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat amb la finalitat de donar compliment a l'establert en l'article 3 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. Tambè es rea el registre electrònic de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat que és l'encarregat de la recepció i remissió de documents electrònics normalitzats que es presentin re.

L'adreça electrònica de referència de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat és https://boe.gob.es.

Data d'entrada en vigor: La present Resolució entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

Publicació Oficial: BOE núm. 45, de 24 de febrer de 2010

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)