Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bàsico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Descripció: Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Objecte: Corregir les errades del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB_HR Protecció davant el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.

Data en què entra en vigor: El dia de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 304, de 20 de desembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)