Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (actualitzada)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els principals aspectes que afecten als ens locals, que el podreu trobar a la zona d'informació annexa)

 

Descripció: Llei 24/2011, d'1 d'agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte la regulació de la preparació i del procediment d'adjudicació dels contractes d'obres, subministrament, serveis i col·laboració entre el sector públic i el sector privat que se celebrin en l'àmbit de la defensa i de la seguretat pública quan contractin les entitats al fet que es refereix l'article 3.

Així mateix, és objecte d'aquesta Llei regular el règim jurídic aplicable a la subcontractació en aquest àmbit.

Per contra, no són objecte de regulació per aquesta Llei els contractes de concessió d'obres públiques, el de gestió de serveis públics o els contractes administratius especials que es regiran pel que es disposa en l'article 4.

La Disposició Final Primera d'aquesta llei modifica diversos preceptes de la Llei 30/2007, de 31 d'octubre, de contractes del sector públic.

Data en què entra en vigor:  Aquesta llei entrarà en vigor al cap de 3 mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 184, de 2 d'agost de 2011.


 (Podeu trobar a l'enllaç a la llei a través de la URL que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix podeu trobar un resum d'aquesta norma a través de l'arxiu adjunt que a pareix a la zona d'informació annexa)

(Normativa inclosa  a la reunió comarcal d'actuaclització jurídica de desembre de 2011)