Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 12/2011, por el que se modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico

Descripció: Reial decret-llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicació del Conveni Internacional sobre l'embargament preventiu de bucs i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic.

Objecte: Modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicació del Conveni Internacional sobre l'embargament preventiu de bucs i establiment de competències.

Es modifica el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'aigües, afegint la DA 14ª la qual atorga a les CCAA que tinguin prevista la competència executiva sobre les facultats de policia de domini públic hidràulic en els seus Estatuts d'Autonomia, la competència per exercir les funcions assenyalades a l'apartat 2 de l'article 94 d'aquesta llei, així com la tramitació dels procediments.

Data en què entra en vigor: El dia 28 de març de 2012, excepte la DA única i la DF primera que entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 208, de 30 d'agost de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)