Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Descripció: Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques d'ocupació i de regulació del règim d'activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Objecte: Regular expressament la possibilitat d'utilitzar el contracte per a la formació vigent al moment de l'aprovació dels projectes d'Escoles taller, Cases d'Ofici i Tallers d'Ocupació, així com aquells promoguts per les Comunitats Autònomes pendents d'aprovació sobre la base de les convocatòries efectuades amb anterioritat a la seva entrada en vigor; així com la no subjecció als límits d'edat i durada establerts per al nou contracte per a la formació i l'aprenentatge.

També modifica la regulació de la permanència en servei actiu dels membres del Cos de la Policia Nacional. S'estableix com a novetat la possibilitat de permanència en el servei actiu fins a l'edat de jubilació als seixanta-cinc anys, permetent la prolongació de la carrera professional sempre que es reuneixin les condicions adequades per a l'acompliment. Igualment, es modifica el règim aplicable a determinats membres de la Guàrdia Civil per possibilitar la seva permanència en servei actiu fins al compliment de l'edat de 65 anys.

Així mateix, el Reial decret-llei inclou en les seves disposicions addicionals quatre mesures de modificació d'aspectes concrets de normes adoptades en els últims anys en matèries diverses, que tenen en comú la necessitat d'una aprovació immediata pels seus efectes sobre l'activitat econòmica, bé pel seu caràcter de clarificació de la normativa i cobertura d'algunes llacunes detectades.

En concret, modifica les següents normes:

- Llei 56/2003, de 16 de desembre, de l'Ocupació

- Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l'empleabilidad i la reforma de les polítiques actives d'ocupació.

- Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

- Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

- Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual.

- Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

- Llei 26/1994, de 29 de setembre, per la qual es regula la situació de segona activitat en el Cos Nacional de Policia.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 226, de 20 de setembre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a la norma a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)