Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1465/2012, que desarrolla el procedimiento y condiciones de retención de la participación en los tributos del Estado de las EELL que no concierten las operaciones de endeudamiento, y se establece la remisión de información a las CCAA

Descripció: Ordre HAP/1465/2012, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa el procediment i condicions de retenció de la participació en els tributs de l'Estat dels ens locals que no concertin les operacions d'endeutament, i s'estableix la remissió d'informació a les comunitats autònomes a aquests efectes, d'acord amb el previst en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.

Objecte: Desenvolupar el procediment i les condicions que s'aplicaran per a la retenció de la participació en els tributs de l'Estat d'aquelles entitats locals que no concertin les esmentades operacions d'endeutament, així com la remissió d'informació a les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera dels ens locals.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre  a la zona d'informació annexa)