Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Conclusions de l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la renuncia voluntària del cobrament dels interessos del contractista

Objecte:

La Junta Consultiva ha publicat en su web, en data 17 de maig, les conclusions de l'Advocat general del Tribunal de Justicia de la Unió Europea en relació amb l'assumpte C-555/14.

L'Advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en data 12 de maig de 2016, s'ha pronunciat sobre si la normativa de la UE, en concret les Directives 2000/35/CE i 2011/7/UE que regulen la lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'han d'interpretar en el sentit que un Estat membre no pot condicionar el cobrament del principal degut als seus proveïdors a la renúncia per part d'aquests dels interessos de demora i costos de cobrament.
En Espanya, el Reial decret llei  8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, va instaurar un mecanisme extraordinari de finançament. Mitjançant aquest, els proveïdors titulars de crèdits davant poders públics (la capacitat de pagament dels quals era compromesa) podien acordar renunciar lliure i voluntàriament al cobrament dels interessos, dels costos legals i de cobrament a canvi del pagament immediat del principal i, per tant, cancel·lar l'obligació d'abonar tot el deute i posar fi a qualssevol procediments judicials que s'haguessin iniciat.

Segons l 'Advocat general, les Directives s'han d'interpretar en el sentit que no s'oposen a la norma nacional que atorga al creditor la facultat d'adherir-se a un mecanisme que preveu el pagament accelerat del principal degut.