Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

(La DA Sisena d'aquesta llei ha estat modificada pel Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, el qual trobareu com a fitxa relacionada).

(Al DOGC núm. 6164, del 5 de juliol de 2012 s'ha publicat una correcció d'errades que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria intervenció municipal del Servei d'Assistència Municipal ha elaborat un resum que podeu trobar a la zona d'informació annexa)

 

Objecte: Aprovar la llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que s'estructura en tres títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals; el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i a les mesures en matèria de funció pública, i el tercer, relatiu a la creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. 

Data d'entrada en vigor: L'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte certes taxes enumerades al Disposició Final onzena que entraran en vigor al cap de 3 mesos de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6094, de data 23 de març de 2012.

 

(Podeu trobar l'enllaç a la llei com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).