Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea


Descripció: Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del Dret de la Unió Europea.

Objecte: Desenvolupar allò previst a la disposició addicional segona de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
A aquests efectes, es regulen el procediment i els criteris per a la determinació i repercussió de les responsabilitats per incompliment del Dret de la Unió Europea, determinant el seu àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació, així com els mecanismes per fer efectiva la repercussió.

Aques Reial decret és aplicable, entre d'altres, als ens locals.

Data en què entra en vigor:  Aquesta Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 161, de 6 de juliol de 2013.

 

(Podeu trobar el Reial decret a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)