Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Descripció: Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

Objecte: Garantir el compliment efectiu per les administracions públiques del principi d'estabilitat pressupostària previst en l'article 135 de la Constitució Espanyola, mitjançant l'avaluació contínua del cicle pressupostari, de l'endeutament públic, i l'anàlisi de les previsions econòmiques.

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal exercirà les seves funcions en tot el territori espanyol de forma única i exclusiva i pel que fa a tots els subjectes integrants del sector públic en els termes previstos en l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 274, de 15 de novembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu l'enllaç a una nota de premsa del MINHAP).