Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Descripció:

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


Objecte:

Modificar l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per adequar-la a les últimes reformes legals aprovades.

Pel que fa als ens locals, s'ha de destacar la incorporació de l'obligació de subministrar informació relativa al període mitjà de pagament i al cost efectiu dels serveis que presten.