Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se habilita el uso de claves concertadas para el envío firmado de la información descrita en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre; así como para otra información firmada de carácter económico-financiero que la Secretaría General tenga que recibir de las Administraciones Locales y Autonómicas

Descripció:

Resolució de 15 d'octubre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s'habilita l'ús de claus concertades per a l'enviament signat de la informació descrita en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre; així com per a una altra informació signada de caràcter economicofinancer que la Secretaria General hagi de rebre de les Administracions Locals i Autonòmiques.


Objecte:

Modificar el mecanisme per a la signatura de la informació que ha de remetre's en aplicació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. S'estableix un nou mecanisme que es basarà en un sistema de claus concertades i que permetrà la identificació del signatari mitjançant un certificat reconegut, l'enviament al signatari d'una clau que li permetrà signar la informació i el registre de la informació signada mitjançant aquesta clau en el registre electrònic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


Data d'entrada en vigor:

Al cap de 20 de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. 259, de 29 d'octubre de 2015.


Observacions:

Al web del MINHAP s'ha publicat informació relativa als requisits tècnics necessaris per a la utilització de les aplicacions de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica relacionades amb els ens locals, juntament amb una presentació i un manual d'usuari, en el següent enllaç.