Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

(El present Reial decret llei 19/2012, ha estat DEROGAT per la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, la qual podeu trobar com a fitxa relacionada).

(Al BOE núm. 148, de 231 de juny de 2012, s'ha publicat l'Acord de convalidació d'aquest Reial decret llei, el qual podreu trobar a la zona d'informació annexa).

Descripció: Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Objecte: L'impuls i dinamització de l'activitat comercial minorista i de determinats serveis mitjançant l'eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten a l'inici i exercici de l'activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d'àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies.

Entre d'altres es modifiquen les següents lleis amb afectació directa als ens locals:

  • Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

  •   La Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor el dia següent al de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 126, de 29 de maig de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç al RDL a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).