Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (actualitzat - Circular abogacia de l'Estat sobre la transitorietat)

(L'abogacia de l'Estat ha redactat la Circular 2/2013, per la qual s'aclareix el règim transitori aplicable en matèria de contractació d'acord amb les modificacions establertes per la present Llei. la qual podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

(La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya ha redactat una guia de lectura de la Llei 14/2013, la qual podeu trobar com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els principals aspectes que afecten a l'àmbit local, el qual podeu trobar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

Descripció: Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Objecte: Recolzar a l'emprenedor i l'activitat empresarial, afavorir el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica, tant en els moments inicials a començar l'activitat, com en el seu posterior desenvolupament, creixement i internacionalització.

Respecte els ens locals i la resta d'administracions públiques s'ha de remarcar:

    A) es modifiquen diversos preceptes del Text refós de la Llei de contractes, aprovat pel Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb les següents particularitats:

1. Per reduir les càrregues administratives a les quals s'enfronten els emprenedors, les administracions públiques hauran d'assegurar-se d'eliminar almenys una càrrega per cadascuna que introdueixin i sempre a cost equivalent.

2. Es preveu la possibilitat que els empresaris puguin donar-se d'alta en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat. L'objectiu d'aquestes mesures és fomentar la creació d'unions d'empresaris amb la finalitat que en conjunt aconsegueixin les condicions que se'ls exigeixen en els plecs de contractació.

3. S'eleven els llindars per a l'exigència de la classificació en els contractes d'obres i de serveis. En els contractes d'obres el llindar passa de 350.000 euros als 500.000 euros, i en els contractes de serveis passa de 120.000 a 200.000 euros.

4. Es preveu que la garantia en els contractes d'obra, pugui constituir-se mitjançant retenció en el preu, sempre que així s'estableixi als plecs.
Així mateix, s'afegeix una excepció a la possibilitat d'acreditar la constitució de la garantia a través de mitjans electrònics: quan els plecs estableixin el contrari.

5. S'escurcen els terminis per a la devolució de garanties, passant de dotze mesos a sis mesos en cas que l'empresa adjudicatària sigui una petita i mitja empresa.

    B) Es modifica la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesuresurgents de liberalització del comerç i de determinats serveis: s' eleva a 500 m2 la superfície útil d'exposició i venda al públic fins a la qual s'aplica aquesta llei (fins ara eren 300m2), i amplia l'annex d'activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la mateixa.

Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial al BOE, amb les particularitats previstes a la DF tretzena.

Publicació oficial: BOE núm. 233, de 28 de setembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).