Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial

Descripció:

Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.


Objecte:

Pel que fa als ens locals, resulta d'interès la disposició final 5a, per la qual es modifica la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents per a la liberalització del comerç i de determinats serveis. En concret, l'apartat 1er afegeix un Títol III relatiu al Règim sancionador per incompliment de les mesures per a l'inici i exercici de l'activitat comercial i de determinats serveis, el qual té caràcter de bàsic, d'acord amb l'apartat 2n, el qual modifica la DF 11a de la Llei 12/2012.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 101, de 28 d'abril de 2015.


Observacions:

Correcció d'errors BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2015.