Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 26 de julio de 2013, por la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros

 

Descripció: Resolució de 26 de juliol de 2013, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 32.1 del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.

Objecte: Aprovar la relació de municipis que es troben inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació del Títol II de l'esmentat Reial decret-llei 8/2013, de 28 de juny, per concórrer alguna de les situacions establertes en el seu article 21. Es publica a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les entitats locals fins a la finalització del termini indicat en el punt 3r. de la present Resolució.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 181, de 30 de juliol de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a la Resolució a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu el Reial decret llei 8/2013, com a fitxa relacionada).