Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social

(La redacció de la Llei 1/2014 es correspon amb la redacció del Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social).

 

Descripció: Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

Objecte: Modificar diverses normes en matèria laboral entre les que hem de destacar:

- El text refós de l'Estatut dels treballadors (RDL 1/1995)

- Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social

Així mateix, també es modifica el RDL 8/2013, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers:

- s'amplia fins el 15 de setembre de 2013, el termini del que disposaven els ens locals als quals s'haguessin aplicat les fases anteriors d'aquest mecanisme per estar al corrent de les seves obligacions de pagament amb el Fondo per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors per tal de poder formalitzar una nova operació d'endeutament d'acord amb l'esmentat Fons de conformitat amb el previst el propi RDL 8/2013.

- s'estableix un nou supòsit pel qual es poden afegir al mecanisme de pagament a proveïdors regulat al RDL 8/2013, aquells ens locals que tot i no estar al corrent del pagament a 15 de setembre de 2013, haguessin sol·licitat la seva entrada en les mesures addicionals de liquiditat per a municipis amb problemes financers abans del 30 de setembre de 2013.

- es permet que es puguin atendre les obligacions de pagament pendents als proveïdors dels consells comarcals que havien quedat exclosos d'aquest mecanisme. Encara que aquests consells no compten amb la garantia de la seva participació en els tributs de l'Estat, serà la comunitat autònoma, igual que s'ha fet amb les universitats, la que assumeixi el pagament del préstec al Fons de finançament per al pagament a proveïdors.

Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació: BOE núm. 52, d'1 de març de 2014.

 

 (Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa)