Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los art. 59, 64.4 y ap. 7 de la DA sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2010) -providència TC 11.12.2012-

Descripció: Recurs d'inconstitucionalitat n.º 6777-2012, contra els articles 59, 64.4 i apartat setè de la disposició addicional sisena de la Llei catalana 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Objecte:  El Ple del Tribunal Constitucional, per providència d'11 de desembre de 2012, ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 6777-2012, promogut pel President del Govern, contra els articles 59, 64.4 i l'apartat setè de la DA sisena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme.

El President del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs (30 de novembre de 2012), per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per als tercers.

Font: Tribunal Constitucional.

Publicació: BOE núm. 302, de 17 de desembre de 2012.

 

(Disposeu del text complet a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu com a fitxes relacionades la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i el propi Decret legislatiu 1/2010).