Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

Descripció:

Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.


Objecte:

Adaptar el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, a les modificacions introduïdes per la disposició final tercera de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Els aspectes més destacats de la modificació són:

- s'elimina l'exigència de classificació en els contractes de serveis tot i que els empresaris, de forma facultativa, podran acreditar la seva solvència a través de la classificació.

- es redueixen significativament els subgrups de classificació dels contractes de serveis.

- A efectes de solvència

  1. s'amplia de 5 a 10 anys el termini tingut en compte per acreditar l'experiència de l'empresari, en els contractes d'obres.
  2. s'amplia a 5 anys el període que es tindrà en compte com a prova de l'experiència de l'empresari en els contractes de serveis
  3. s'estableix exempció de l'acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica i professionals en els contractes d'obres amb valor estimat inferior a 80.000 euros i de serveis amb valor estimat inferior a 35.000 euros, sempre i quan no s'exigeixi aquesta acreditació als plecs de clàusules de forma expressa.
  4. es fixa com a criteri mínim per acreditar la solvència financera que les empreses tinguin un patrimoni nét equivalent al deu per cent del valor anual dels contractes als que la categoria a obtenir els permet accedir.


Data d'entrada en vigor:

Als dos mesos de la publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 213, de 5 de setembre de 2015.