Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual

Descripció: Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Objecte: L'objecte d'aquest Reial decret és el desenvolupament reglamentari del contracte per a la formació i l'aprenentatge, regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Així mateix, és objecte d'aquest Reial decret la regulació de determinats aspectes de la formació professional dual, que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'empresa i en el centre de formació.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 270, de 9 de novembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç de la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).