Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Decret derogat)

Descripció:

DEROGAT


Objecte:

a) Aclarir l'aplicació a Catalunya de les competències locals.

b) Regular el procediment per a l'obtenció per part dels ens locals dels informes previstos a l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, per a l'exercici de les competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.

c) Regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d'instruments de cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l'exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


Publicació oficial:

DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014.

DOGC núm 6677, de 1 d'agost de 2014. (derogació)

BOE núm. 194, de 11 d'agost de 2014.

 BOE núm. 196, de 13 d'agost de 2014, correcció d'errors. (derogació)

 


Observacions:

La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum que trobareu com a arxiu adjunt.

 

Aquest Decret Llei queda DEROGAT des del 25 de juliol de 2014 per la RESOLUCIÓ 774/X del Parlament de Catalunya, per la qual es fa pública la derogació del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, per no ser validat pel Parlament en el termini que estableix l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia.

Publicació oficial: DOGC núm 6677, de 1 d'agost de 2014.