Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ ECF/2901/2008, de 19 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Objecte: Aquesta Resolució modifica la redacció de l'apartat 5 de l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, per tal de preveure-hi la signatura de la persona habilitada, que ha de ser funcionària al servei de l'Administració Local, mitjançant resolució dictada per la persona que presideix la corporació a proposta de la persona titular de la secretaria, per efectuar la tramesa i fer constar que aquesta ha estat ordenada pel president/a de l'entitat, i que la informació pressupostària, comptable i financera compta amb el vistiplau de la persona titular de la intervenció.

 

Data que entra en vigor: El dia següent de la seva publicació al DOGC.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5227, de 2 d'octubre de 2008.

 

(Podeu trobar l'enllaç a aquesta Resolució a la zona d'informació annexa, així com l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.)