Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas

Descripció:

Reial decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes.


Objecte:

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les Corporacions Locals corresponent a l'any 2017 es prorroga per 2018 l'aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pel que s'haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En el cas que un projecte d'inversió no pugui executar-se íntegrament en 2018, la part restant de la despesa autoritzada en 2018 es podrà comprometre i reconèixer en l'exercici 2019, finançant-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2018 que quedarà afectat a aquesta fi per aquest import restant i la Corporació Local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2019.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 73, de 24 de març de 2018.