Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Descripció:

Legislació: Resolució de 12 de febrer de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a) del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic


Objecte:

Determinar la relació de municipis que es troben inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'article 39.1.a) de  Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, per concórrer alguna de les situacions establertes en aquell precepte i és objecte de publicació en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fins a la finalització del termini indicat en l'article 41.1.b) de la mateixa norma.

En el termini d'un mes des de la publicació de la present Resolució els municipis inclosos en aquella relació podran remetre la seva sol·licitud d'adhesió al Fons d'Ordenació conformement al que es disposa en l'article 41.1.b) de l'esmentat Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació.


Publicació oficial:

BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2015.


Observacions:

Podeu consultar el llistat de municipis inclosos en el següent enllaç.