Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya

Objecte: Aquest Decret regula la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya, adaptant la normativa als darrers canvis legislatius en aquestes matèries.

Es deroguen els títols 2, 3 i 5 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, a excepció de l'article 126, i el Decret 243/1998, de 22 de setembre.

Es deroguen, també, el Decret 263/1991, de 25 de novembre, d'aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya; el Decret 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i de les entitats municipals descentralitzades, i la resta de disposicions, d'igual o d'inferior rang, que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret.

Data que entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 4914, de 28 de juny de 2007.

Observacions: El Títol III ha estat derogat pel Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya.

 

(Norma inclosa a la Reunió Trimestral comarques de desembre de 2007.)